ЗАПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»: АКТУАЛЬНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Ключові слова: професійна компетентність перекладача, повний письмовий, анотаційний та реферативний переклад, науково-технічний текст, електронний курс

Анотація

У статті проаналізовано передумови та обґрунтовано необхідність розробки електронного (мультимедійний) курсу «Науково-технічний переклад з основної іноземної мови» на навчальній платформі Moodle для навчання здобувачів вищої освіти (першого / бакалаврського рівня) спеціальності 035 – Філологія, спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. З метою виявлення рівня сформованості фахової компетентності студентів для виконання різних видів науково-технічного перекладу проведено анонімне опитування здобувачів освітньо-професійної програми «Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» на кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства в онлайн-форматі за створеною анкетою в Google Forms. Результати опитування здобувачів вищої освіти дозволили встановити основні проблеми у вивченні науково-технічного перекладу, виявити рівень сформованості фахової компетентності студентів для виконання різних його видів: повного письмового, анотаційного та реферативного перекладу. Проведено констатувальний педагогічний експеримент у формі контрольного зрізу, щоб перевірити рівень сформованості професійної компетентності здобувачів вищої освіти у науково-технічному перекладі, які вивчали певні його види в межах суміжних навчальних дисциплін «Основи галузевого перекладу», «Переклад та редагування фахових текстів». Результати проведеного контрольного зрізу, аналіз результатів опитування здобувачів, а також порівняння освітньо-професійних програм за спеціальністю 035 – Філологія провідних ЗВО України підтвердили актуальність та доцільність розробки окремого електронного курсу «Науково-технічний переклад з основної іноземної мови» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, котрий можна буде запропонувати для вивчення студентам як вибіркову дисципліну.

Посилання

Zinukova N.V. Metodychna systema navchannia studentiv mahistratury usnoho perekladu u zovnishnoekonomichnii sferi (na materiali anhliiskoi ta ukrainskoi mov) [Methodical system of teaching students of the master's degree in interpreting in the field of foreign economics (on the material of English and Ukrainian languages)]: dys. … dokt. ped. nauk: spets. 13.00.02; Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet. Kyiv, 2018. 500 s.
Ihnatenko V.D. Metodyka navchannia maibutnikh filolohiv pysmovoho perekladu naukovo-tekhnichnykh tekstiv frantsuzkoiu movoiu [Methodology of training future philologists in the written translation of scientific and technical texts into French]: dys. kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2017. 239 s.
Kyiak T.R., Naumenko A.M., Ohui O.D. Teoriia i praktyka perekladu [Theory and practice of translation]. Himetska mova: Binnytsia : Nova knyha, 2016. 211 s.
Korunets I. V. (2017). Teoriia i praktyka perekladu (aspektnyi pereklad) [Theory and practice of translation (aspect translation)]: pidruchnyk / za red. O. I. Terekha, 5-te vyd., vypr. i dop. Vinnytsia. Nova Knyha, 2017, 448 s.
Levytska N.V. Struktura i zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky perekladachiv v universytetakh Nimechchyny [The structure and content of educational programs for the professional training of translators in German universities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota. Uzhhorod, 2013. Vyp. 29. S. 81–84.
Mukataieva Ya.V. Pidhotovka perekladachiv v umovakh intehratsii Ukrainy v zahalnoievropeiskyi osvitnii prostir [Training of translators in the context of Ukraine's integration into the pan-European educational space]. Naukovi pratsi. Seriia: Pedahohika. Mykolaiv: ChNU imeni Petra Mohyly, 2018. T. 1. S. 67–72.
Panov S.F. Teoretyko-metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky tekhnichnykh perekladachiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological foundations of professional training of technical translators in higher educational institutions]: avtoref. dys. … dokt. ped. nauk: spets. 13.00.04; Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P. Drahomanova. Kyiv, 2017. 42 s.
Perova S. V. Pidhotovka vykladachiv perekladu yak pedahohichna problema [Training of translation teachers as a pedagogical problem]. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky». 2021. №95. S. 104–112.
Plakhotniuk H.M. Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv u fakhovii pidhotovtsi [Formation of information competence of future translators in professional training]: dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.04; Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnytsia, 2018. 314 s.
Simkova I.O. Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh perekladachiv do zdiisnennia usnoho dvostoronnoho naukovo-tekhnichnoho perekladu [Theory and methodology of professional training of future translators to perform oral two-way scientific and technical translation]: dys. …dokt. ped. nauk : spets. 13.00.04; Natsionalnyi tekhnich-nyi universytet «Kyivskyi politekhnichnyi instytutimeni Ihoria Sikorskoho»; Kyivskyi natsionalnyi aviatsiinyi universytet. Kyiv, 2018. 539 s.
Skyba K. Osoblyvosti ta sutnist pidhotovky perekladachiv v universytetakh Kanady [Peculiarities and essence of translator training in Canadian universities]. Molod i rynok: shchomisiachnyi naukovo-pedahohichnyi zhurnal. №3 (110). Drohobych, 2014. S. 88–92.
Tarasenko R.O. Teoretychni i metodychni zasady formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv dlia ahrarnoi haluzi u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological principles of the formation of information competence of future translators for the agricultural sector in higher educational institutions]: avtoref. dys. … dokt. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity»; 13.00.10 «Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti»; Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv, 2017. 40 s.
Chernovatyi L. M. Zmist navchannia maibutnikh filolohiv haluzevoho perekladu: kompetentnisnyi pidkhid [Content of education of future philologists of branch translation: competence approach]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho un-tu im. Volodymyra Hnatiuka. Pedahohika, 2017. № 4. S. 126–134.
Chernovatyi L. M. Pryntsypy skladannia vprav dlia navchannia haluzevoho perekladu [Principles of compiling exercises for teaching branch translation]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filolohichni nauky, 2002. 3 (36). S. 101–105.

Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2023-01-17