АВТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КЛАСИКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ

Ключові слова: іншомовна компетентність, автентичні тексти, інтерактивні методи, евристична бесіда, експрес-дебати, мнемотичні методи

Анотація

У статті розглядається методика формування іншомовної компетентності у читанні на основі автентичного тексту автора класичної німецької літератури. Доведено, що роман Е. М. Ремарка «Три товариші» вважається класикою світової літератури, адже торкається важливих тем, що є актуальними і повчальними для будь-якого покоління: взаємовідносини між людьми, дружба та кохання. Опрацьовано 385 сторінок автентичного роману із 28 розділами та загальною кількістю слововживань 199430 одиниць. Здійснено аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених-методистів в напрямку методики формування іншомовної компетентності у здобувачів при читанні. Для вирішення поставлених завдань було виокремлено основні етапи покрокового формування комунікативної компетенції в читанні, запропоновано інтерактивні методи та розроблено підсистему вправ та завдань для кожного з етапів. При розробці практичних вправ та завдань до твору на першому етапі було виявлено, що застосування таких методів як інтерактивного методу кластерів, прямої заміни слів, мнемотичних методів та дидактично-методичного принципу персоналізації позитивно впливає на зняття мовних та смислових труднощів та сприяє початку вдалої роботи з текстом. У статті описано та проаналізовано види читання та досліджено, що вид ознайомлювального домашнього читання є оптимальним для читання автентичної літератури. Практично встановлено, що метод евристичної бесіди є основним методом для розвитку комунікації здобувачів на третьому етапі, допоміжними методами є дослідницький метод, аналіз історій та ситуацій, ментальна карта та аналіз образів головних героїв. Доведено, що найефективнішими методами для розвитку іншомовної компетенції в читанні є інсценування прочитаного та метод експрес-дебатів, використання яких позитивно впливає на розвиток критичного мислення, вільного мовлення та відстоювання власної думки. Достовірність отриманих результатів підтверджено шляхом статистично значущих результатів при обчисленні критерію χ2 та коефіцієнта взаємної спряженості.

Ефективність використання запропонованих методів та розробленої підсистеми вправ сприяє подоланню мовного бар’єру, збагаченню словникового запасу, вмінню висловлювати власні думки та уможливлює використання текстової інформації в інших життєвих умовах.

Посилання

Boretska H. E. Metodyka formuvannia inshomovnoi kompetentnosti u tekhnitsi chytannia. Inozemni movy. 2012. № 1. S. 3–27.

Bihych O. B., Borysko N. F., Boretska H. E. ta in. Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur : pidruchnyk dlia studentiv / za red. S. Yu. Nikolaievoi. Kyiv : Lenvit, 2013. 590 s.

Levytskyi V. V. Kvantytatyvnie metodi v lynhvystyke : uchebnoe yzdanye. Chernovtsy : Nova knyha, 2005. 353 s.

Naidesh O. V. Innovatsiini pidkhody navchannia inozemnykh mov u ZVO. Kontseptualni problemy rozvytku filolohichnykh nauk u suchasnomu polikulturnomu prostori. Kyiv. 2021. S. 135–137.

Nikolaieva S. Yu. Metody ta orhanizatsiia suchasnykh doslidzhen z metodyky navchannia inozemnykh mov i kultur. Navch.-metod. posibnyk dliastudentiv mahistratury ta aspirantury. Kyiv : Vydavnychyi tsentr KNLU, 2019. 136 s.

Breen M. P. Authenticity in the Language Classroom. Applied Linguistics. 1985. 6/1. P. 60–70

Vlanckenburg M. Rhetorische Rerspektiven auf fremdsprachliche Bildung. München. Ludwig-Maximilians-Universität, 2021.346 S.

DLL Goethe-Institut URL : https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/for /gia/dll.html

Ende K. Curriculare Vorgaben und Untetichtsplanung Stuttgart : Emst Klett Sprachen. 2017. S. 152.

Gogolin I. Handbuch Mehrsprachigkeit und Bildung. Wiesbaden : Springer Fachmedien. 2020. S. 391.

Levitskii V., Naidesh O. The Phonosemantic Properties of a Poetic Text. Formal Methods in Poetics. Lüdenscheid : RAM-Medienverlag, 2011. P. 247–255.

Rosch H. Deutsch als Zweit-und Fremdsprache. Berlin : Akademie Verlag, 2011. S. 249.

Rosch H. Mehrsprachliche Bildung im Lehramtsstudium. Stuttgart : Schneider Verlag, 2021. S. 232.

Dzherela iliustratyvnoho materialu

Remarqe E. Drei Kameraden. Köln: Verlag Kiepenheuer&Witsch, 2002. 387 S.


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2023-01-17