Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів.
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Інформація для авторів UA
Instructions for authors EN

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

 Основна інформація

"Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія" є фаховим виданням України, яке публікує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філології, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських мов, а також знайомить з новими здобутками науковців у сфері когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології, методики викладання мов, перекладознавства. Редакція запрошує до співпраці філологів–германістів, науковців, аспірантів, докторантів, викладачів старших класів закладів загальної середньої освіти. 

Авторів однієї статті може бути не більше трьох осіб.

Важливо, щоб рукопис не публікувався раніше і на момент подання не розглядався для публікації в іншому виданні.

Умови публікації статей:

  1. Ви заповнюєте електронну форму реєстрації https://forms.gle/6dDX9nAjNT34QeHb6, обов'язкову для публікації.
  2. До 10 вересня 2021 року Ви надсилаєте статтю, оформлену згідно з вимогами (https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/about/submissions) на електронну пошту редакцiї germanica@chnu.edu.ua. Обов'язково в темі листа вкажіть науковий розділ журналу, в якому Ви бажаєте опублікувати статтю.
  3. Редакція рецензує Вашу статтю протягом 10 днів. Статті студентів розглядаються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.
  4. Якщо стаття успішно пройшла рецензування, Ви отримуєте лист з інформацією:
    «Стаття пройшла рецензування та прийнята до публікації».
  5. Ви надсилаєте квитанцію про сплату вартості публікації на електронну пошту редакцiї germanica@chnu.edu.ua. Оплата за публікацію статті разом з оргвнеском здійснюється на картковий рахунок у ПАТ КБ ПриватБанк № 4149 4393 1753 7649 (Король Антоніна Анатоліївна) Необхідно зазначити П.І.Б автора.

Збірник надсилається автору Новою поштою за рахунок отримувача.

ВАРТІСТЬ 1 сторінки публікації - 70 грн

Рецензування

Редакція журналу «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія» здійснює зовнішнє та внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Редакція залишає за собою право відхилити поданий рукопис, якщо представлені дослідження є недостатньо актуальними для публікації в журналі або позбавлені наукової новизни.

Статті, оформлені не за вимогами, не розглядаються.

Технічні вимоги до оформлення статті

Мовами рукопису є українська, англійська, німецька

Рекомендований обсяг публікацій – 12–20 сторінок зі списком літератури (близько 4000 – 6000 знаків).

Текстовий формат: Times New Roman 14 кегль; міжрядковий інтервал: 1,5; поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – по 2 см; розмежовуються знаки лапок " " і апострофа ', тире – та дефіс -.

Приміток слід уникати. Важливі примітки послідовно нумерувати в тексті і розташовувати в нижньому колонтитулі.

Титульний аркуш

Перша сторінка електронної версії рукопису повинна містити таку інформацію (Times New Roman, 14 кегль, напівжирний шрифт, великі літери, кожен пункт вирівнювати по центру): УДК; назва статті англійською мовою; назва статті мовою, якою написано статтю; ім'я та прізвище автора / авторів; місце роботи автора / авторів; електронна адреса; ORCID ID код; анотації; ключові слова.

Анотації англійською та українською мовами а також, за необхідності, мовою, якою написано статтю  (по 250–300 слів, Times New Roman, звичайний шрифт, 12 кегль, міжрядковий інтервал: 1,0) повинні містити коротко викладену мету, методи, основні тези, результати та висновки дослідження. 5–8 ключових слів не повинні повністю збігатися з назвою статті.

 

Структура рукопису

Основний текст статті містить такі компоненти:

- вступ (розкривається новизна й актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання);

- методи дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та / або експериментального дослідження);

- результати та обговорення (викладається основний матеріал та дискусії щодо висвітленої проблематики). Текст цієї частини може бути поділений на підрозділи, які повинні бути пронумеровані і мати короткий заголовок, який починається з нового рядка;

- висновки (здійснюється узагальнення результатів, окреслюються перспективи подальших досліджень).

Зазначені компоненти чітко виділяються в тексті.

Таблиці та рисунки

Для тексту в таблицях застосовується 11 кегль. Заголовки таблиць нумеруються у всьому тексті статті і друкуються з додатковим міжрядковим інтервалом. Назву таблиці необхідно розташовувати над нею і вирівнювати по центру.

Ілюстрації повинні бути у форматі JPEG, TIFF або PDF з роздільною здатністю не менше 300 пікселів при остаточному розмірі.

Рисунки слід інтегрувати з текстом (наприклад, Рис. 1 або Таблиця 1) та розташовувати на тій самій сторінці, де про них уперше згадується. Назву рисунка розміщується під ним у центрі (11 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5).

Цитування в тексті

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у круглих дужках із зазначенням автора, року публікації і сторінки, наприклад (Langacker, 1996, с. 28). У неодноосібній цитованій праці потрібно наводити всіх авторів, перед останнім зазначеним прізвищем ставити сполучник i на зразок (Лакофф і Джонсон, 1980). Якщо цитуються публікації декількох авторів або ж декілька публікацій того самого автора, то покликання розташовуються в хронологічному порядку, наприклад: (Лакофф і Джонсон, 1980; Джонсон, 1987). При покликанні на публікацію  автора, знайдену в іншому джерелі, використовувати вторинне покликання, наприклад: (Світцер, 1987 процитований у праці Якобсона, 1994, с. 11).

Цитований тексті слід подавати в подвійних лапках, наприклад: А. Вежбицька (2003, с. 70) стверджує, що "англійська мова характеризується високим ступенем самоствердження, тоді як у японській мові самоствердження уникається і пригнічується". 

 

Список літератури (заголовок – Times New Roman, напівжирний шрифт, 12 кегль; усі покликання – Times New Roman, звичайний шрифт, 11 кегль, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал 1) подається після тексту статті та оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016 р.). Джерела не нумеруються. Звертаємо Вашу увагу на те, що 30 % літератури повинно бути іноземних джерел, 70% - українських. Обов’язково у списку літератури повинні бути джерела та дослідження за останні 5 років. За наявності у цитованих джерелах DOI, цифровий ідентифікатор зазначається у відповідному посиланні (перевірити наявність DOI можна на сайті https://www.crossref.org/).

 

References (заголовок – Times New Roman, напівжирний шрифт, 12 кегль; усі покликання – Times New Roman, звичайний шрифт, 11 кегль, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал 1) розташовується після списку літератури. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Якщо бібліографічне джерело написане мовою, що використовує не латинську графіку (Work in Non-Roman Script), слід подати транслітерований варіант назви, а у квадратних дужках – оригінальну назву (the original script is optional). Транслітерацію необхідно зробити згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» в онлайн-режимі (http://ukrlit.org/transliteratsiia).

Завантажити шаблон статті

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.