ПРО ЖУРНАЛ

"Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія" є фаховим виданням України, яке публікує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філології, що висвітлюють особливості розвитку й функціонування германських мов, а також знайомить з новими здобутками науковців у сфері когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології,  методики викладання мов, перекладознавства. До співпраці запрошуються філологи–германісти, науковці, аспіранти, докторанти, викладачі старших класів закладів загальної середньої освіти.

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

 • Дослідження, що публікуються у збірнику наукових праць, повинні бути виконані відповідно до чинного законодавства України та етичних норм. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб виконати дослідження, яке заслуговує на об’єктивне обговорення науковою спільнотою його значущості.
 • Автори повинні формулювати свої наукові спостереження у такий спосіб, щоб їхні результати могли бути підтверджені іншими вченими, без підробки отриманих висновків або маніпуляції ними.
 • Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 • Автор повинен цитувати ті публікації, які вплинули на сутність роботи, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з попередніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до змісту дослідження. Автор зобов’язаний провести джерельний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, тісно пов’язані з цим матеріалом. Необхідно також коректно вказувати на джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі.
 • Автори повинні дотримуватися усіх чинних вимог щодо публікацій рукописів. Неприпустимим є плагіат та його удавання за оригінальну розвідку, а також подання до редакції раніше опублікованої статті. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори поданих матеріалів.
 • Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для науково коректної і об’єктивної критики роботи іншого дослідника. Опубліковані статті в окремих випадках можуть містити подібну критику.
 • Співавторами статті мають бути ті особи, науковий внесок яких є вагомим у її зміст та які розділяють відповідальність за здобуті результати. Автор, який подає рукопис до друку, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі ті й лише ті особи, які відповідають критеріям авторства. У статті, написаній декількома авторами, той з авторів, хто подає до редакції контактні відомості, документи і листується з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у збірнику.
 • Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться у рукописі.
 • Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання зазначених вимог.
 • Автор може висловити побажання не залучати деяких рецензентів до розгляду рукопису. Проте головний редактор може прийняти рішення залучити одного або декількох із цих рецензентів, якщо переконаний, що їхні думки є важливими для неупередженого розгляду рукопису. Таке рішення може бути прийняте, наприклад, у тому випадку, коли є серйозні суперечності між цим рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.
 • Запобігання псевдонауковим публікаціям є відповідальністю кожного автора, головного редактора, рецензента, видавця й організації.

 Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ

Реєстрація: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15754-4246Р від 02.10.2009

Галузь науки: філологічні науки.

Рік заснування 1996

Друкується за ухвалою Вченої Ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Періодичність: двічі на рік (травень, грудень)

Мови публікацій – українська, англійська, німецька.

Політика відкритого доступу: Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія дотримується політики відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на його офіційному сайті в розділі Архіви.

Публікаційна етика – рукописи проходять двостороннє сліпе рецензування. Редколегія перевіряє статті на відсутність плагіату в програмі Unicheck.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованих статей. Статтям надається цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), що уможливлює доступ для цитування і пошуку за назвою, прізвищем автора / авторів і повним текстом.

Видання індексується: Google Scholar

Включено до переліку фахових видань України – Категорія Б – Наказ Міністерства освіти і науки України 26.11.2020 № 1471, рішення АК 26.11.2020 №1471.

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Публікація рукопису є платною. Плата за публікацію передбачає літературне редагування, макетування, друк журналу та поштове надсилання авторського екземпляру.

Оплата здійснюється після рішення редколегії про прийняття статті до друку.

Плата за рецензування не передбачена.